RHYNCOSPERMUM:

vaso 18 - vaso 20 h 180 - vaso 24 e vaso 26 h 200 - vaso 28 h 220 - h 250